1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Správcem osobních údajů je společnost Mtronix QS s.r.o., IČ: 00655473, se sídlem K Vinici 1256, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (dále jen „správce“).
  1. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jím zpracovávané jsou přísně důvěrné. Správce s osobními údaji nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy práva Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
  1. Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje návštěvníků svých internetových stránek, uchazečů o zaměstnání a zákazníků (dále společně jen „klient“) ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
  1. Správce shromažďuje osobní údaje prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.mtronix.cz (dále jen „internetové stránky“).
  1. Tyto zásady jsou vydávány za účelem informování klienta o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k těmto osobním údajům má přístup a jaká práva klientovi náleží. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.
 2. DEFINICE
  1. Osobní údaj: Jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje – biometrické údaje, členství v odborové organizaci a politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestních deliktech, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace / život, zdravotní stav).
  1. Zpracování osobních údajů: Systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Zpracováním je zejména shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 3. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Správce je za účelem řádného poskytování služeb oprávněn zpracovávat následující osobní údaje:
   1. jméno a příjmení,
   1. adresu trvalého pobytu, doručovací adresu,
   1. datum narození,
   1. kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mail,
   1. dosažené vzdělání,
   1. informace o vlastnictví řidičských oprávnění,
   1. pracovní zkušenosti,
   1. číslo účtu.
  1. Správce je za účelem řádného poskytování služeb oprávněn zpracovávat následující osobní údaje zvláštní kategorie:
   1. údaje o zdravotním stavu.
  1. Správce zpracovává osobní údaje klienta po dobu nezbytně nutno k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby, trvání pracovněprávního vztahu apod. Správce dále zpracovává osobní údaje klienta po dobu, po kterou je povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou je k takové činnosti ze strany klienta udělen souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, nebo je dána právními předpisy (například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů)
  1. Osobní údaje jsou správcem zpracovány automatizovaně i manuálně. Automatizovaně je správce oprávněn zpracovávat některé informace pro vytvoření statistických informací o návštěvností internetových stránek.
 4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Plnění smluvního vztahu: Vztah mezi správcem a zákazníkem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky, účasti v příjímacím řízení apod.
  1. Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb: Zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru.
  1. Účetní a daňové účely: Evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové agendy.
  1. Personální, mzdová agenda: Uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.
  1. Statistické účely: Anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, monitoring počtu shlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého zákazník prochází internetové stránky. Tyto data správce sbírá za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb a nabídky relevantního obsahu zákazníkům.
  1. Zobrazování reklam: Zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka.
  1. Oprávněný zájem: Účinná obhajoba správce v případě sporu se zákazníkem. Doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a produkty správce, a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden případný spor. Oprávněným zájmem správce je také zpracování pro účely zamezení podvodům, přímý marketing, předávání osobních údajů pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný.
  1. Plnění dalších zákonných povinností: Poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci apod.
 5. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
  1. Pokud klient udělil správci souhlas ke zpracování svých osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:
   1. uzavření obchodní smlouvy,
   1. pracovněprávní vztahy,
   1. plnění dle uzavřené smlouvy či dohody.
 6. PRÁVA KLIENTA
  1. Právo na přístup k osobním údajům: Klient je oprávněn od správce získat informace o tom, jestli správce zpracovává jeho osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen poskytnout klientovi bez zbytečného odkladu. Obsah informace je stanoven v čl. 15 GDPR. Správce má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.     
  1. Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování: Klient je oprávněn požadovat opravu osobních údajů, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Klient je oprávněn požadovat výmaz osobních údajů, jestliže tyto osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny. Klient může požádat rovněž o dočasné omezení zpracování osobních údajů, není-li to v rozporu s účelem, ke kterému jsou tyto údaje shromažďovány.
  1. Právo požadovat vysvětlení: Klient je oprávněn požadovat vysvětlení v případě, kdy má podezření, že jsou jeho osobní údaje správcem zpracovávány v rozporu s právními předpisy.
  1. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: Klient je v případě pochybností o dodržování povinností správce souvisejících se zpracováním osobních údajů oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. IČ: 70837627,se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová adresa: www.uoou.cz.
  1. Právo na přenositelnost údajů: Klient je oprávněn získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci ke zpracování, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. K tomuto blíže čl. 20 GDPR.
  1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Klient je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce je povinen zpracování bez zbytečného odkladu ukončit, neprokáže-li, že existuje oprávněný zájem či důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy, právy a svobodami klienta.
  1. Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat: Toto oprávnění klientovi náleží v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  1. Tato práva je klient oprávněn uplatnit kdykoliv.
 7. COOKIES
  1. Cookies: Krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do prohlížeče klienta. Soubory cookies umožňují lepší využití internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu potřebám klienta. Soubory cookies umožní internetové stránce zaznamenat informace o návštěvě klienta (zvolený jazyk apod.), proto je následující návštěva klienta na internetové stránce snazší a příjemnější – zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě.
  1. Na internetových stránkách může správce využívat tyto druhy cookies:
   1. Relační (dočasné) soubory cookies: Umožňují propojovat jednotlivé aktivity klienta po dobu prohlížení internetových stránek. V okamžiku otevření okna prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
   1. Trvalé soubory cookies: Pomáhají správce identifikovat počítač klienta, jestliže opětovně navštíví internetovou stránku. Trvalé cookies umožňují správci přizpůsobit internetové stránky potřebám klienta.
  1. Správce tímto klienta v souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, informuje, že internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tj. správce zpracovává trvalé i relační soubory cookies.
  1. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. Klient je tak oprávněn jednotlivé soubory cookies mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací je možné použít nápovědu internetového prohlížeče. Jestliže klient použití souborů cookies nepovolí, některé funkce a stránky nemusí řádně fungovat.
 8. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Správce je oprávněn předávat osobní údaje klienta pouze tomuto okruhu osob:
   1. poskytovatelé právních služeb,
   1. poskytovatelé účetních a daňových služeb,
   1. poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu),
   1. orgánům veřejné správy, to avšak pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis nebo s tím vysloví klient souhlas,
   1. soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo s tím vysloví klient souhlas.
  1. Zpracovatelům uvedeným pod body a) až c) tohoto článku jsou osobní údaje klienta předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy, která je v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů dle GDPR.
  1. Osobní údaje klienta nejsou správcem předávány do třetích zemí.
 9. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
  1. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může klient získat na webových stránkách www.mtronix.cz či dotazem na e-mail info@mtronix.cz.
 10. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 7. 2021